Kontrolní výbor ZMNK 20160919
Město Nový Knín
Město Nový Knín
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města Nový Knín dne 19.9.2016 od 18:00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

Zahájení.
Jednání zahájila paní předsedkyně v 18:00 hod a předložila program jednání:
1. Kontrola zjištěných nedostatků ze zasedání KV dne 29.2.2016
2. Žádost o účast KV na příštím zasedání RM dne 3.10.16
3. Dohoda členů výboru o datu příštího zasedání kontrolního výboru


Usnesení č. KV_20160919 - 01
Věc: Příští zasedání
Kontrolní výbor schvaluje
termín příštího zasedání KV na den 3.10.2016 od 18:30. hod. Posléze v 19:00 hod se celý KV zúčastní zasedání Rady Města a po projednání předjednaného programu bude následně KV pokračovat ve své standardní činnosti.
pro:   5
proti:   0
zdrželi se:   0
vzdálili se:   0Zpráva ke kontrole usnesení Zastupitelstva města:

ZM-2015/05 - 03
žádost o dotaci na projekt „Přístavba mateřské školy Nový Knín“
Tuto žádost KV opět nedostal k dispozici. Byly mu předloženy pouze výpisy Žádostí o dotace vytištěné z webových stránek Středočeského krajského úřadu, nikoliv požadované originály.

ZM-2015/05 - 04
žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce hřbitovní kaple v Novém Kníně“
Tuto žádost kontrolní výbor opět nedostal k dipozici.

ZM-2015/05 - 05
žádost o dotaci na projekt „Požární zásahové vozidlo“
Tuto žádost kontrolní výbor opět nedostal k dipozici.

ZM-2015/08 - 13
schválení přijetí daru pozemků,
Tuto smlouvu kontrolní výbor opět neměl k dispozici. Dle starosty je tomu tak proto, že nebyla vyhotovena. Předmětné usnesení je tedy zřejmě potřeba zrušit.

ZM-2015/10 - 05
schválení přijetí dotace na projekt „Přístavba mateřské školy Nový Knín“ a pověření starosty podpisem smlouvy.
Tuto smlouvu kontrolní výbor opět neměl k dispozici.
Dle starosty je tomu tak proto, že nebyla vyhotovena. Předmětné usnesení je tedy zřejmě potřeba zrušit.

ZM-2016/12 - 07
věcné břemeno ČEZ,
Smlouva je k dispozici, na smlouvě je však uvedeno špatné číslo usnesení (místo 7-12/2016 je na smlouvě uvedeno 7-11/2016

ZM-2016/13 - 06
finanční spoluúčast na akci „Rekonstrukce střechy sokolovny v Novém Kníně“
Žádost stále není k dispozici, starosta oznámil, že není vyhotovena. Je tedy nutné toto usnesení zrušit.

ZM-2016/13 - 10
žádost o dotaci na projekt „Pořízení nové automobilové stříkačky CAS20“
Tuto žádost KV opět nedostal k dispozici. Byly mu předloženy pouze výpisy Žádostí o dotace vytištěné z webových stránek Středočeského krajského úřadu, nikoliv požadované originály.Zpráva ke kontrole usnesení Rady města:

RM-2015/14 - 13
výpověď smlouvy mezi městem Nový Knín a firmou Dokas na svoz tříděného odpadu
Tuto výpověď kontrolní výbor neměl k dispozici .

RM2015/15-02 Schválení účetní závěrky základní školy a mateřské školy.
Závěrka byla předložena, ovšem protokol o Projednání Radou města není podepsán a chybí záznam o hlasování.

RM-2015/21 - 04
Smlouva o prodloužení pronájmu v Žižkově ulici
KV neobdržel ani smlouvu ani žádný Dodatek o prodloužení.

RM-2015/22 - 02
Výpověď smlouvy o dílo na zajištění nakládání s komunálním odpadem mezi Městem Nový Knín a firmou Dokas
Tato výpověď byla předložena, avšak ve smlouvě je citováno špatné usnesení (13-14/2015)

RM-2015/24 - 05
je duplicitní s usnesením č. 5-23/2015-RM problém stále trvá, je nutné jedno usnesení zrušit - čerpáno z webu města.

RM-2015/25
Zápis usnesení je celý nepsrávně číslován - místo pořadového čísla 24 má být správně uvedeno 25
Čísla usnesení nejsou stále opravena - čerpáno z webu města.

RM-2016/28 - 04
smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem Nový Knín a Povodím Vltavy
Tuto smlouvu už má KV k dispozici, v předmětném usnesení však chybí číslo příslušné smlouvy

RM-2016/29 - 06
smlouva mezi Povodím Vltavy městem Nový Knín na pronájem parcely
KV obdržel smlouvu, ovšem k jinému pozemkuUsnesení č. KV_20160919 - 02
Věc: Standardní proces kontroly podkladů usnesení
Kontrolní výbor konstatuje
že neobdržel příslušné dokumenty podporující přijatá usnesení Zastupitelstva a Rady města schválená od měsíce března 2016, ačkoliv o ně starostu požádal e-mailovým dopisem paní předsedkyně.
pro:   5
proti:   0
zdrželi se:   0
vzdálili se:   0Společné jednání KV a Rady města

Usnesení č. KV_20160919 - 03
Věc: Společné jednání KV a Rady města
Kontrolní výbor schvaluje
osobní předložení požadavku zástupce Kontrolního výboru Radě města, aby byl KV pozván k účasti na zasedání Rady města
Rada města přislíbila zařadit účast KV na své zasedání dne 3.10.2016 od 19:00 hod.
pro:   5
proti:   0
zdrželi se:   0
vzdálili se:   0
Projednání zápisu KV Zastupitelstvem města

Usnesení č. KV_20160919 - 04
Věc: Projednání zápisu KV na jednání Zastupitelstva
Kontrolní výbor žádá
starostu města, aby Zápisy z jednání Kontrolního výboru byly zařazeny k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. Případné stažení z programu jednání musí být podloženo hlasováním o změně programu zasedání a rozhodně by nemělo být vázáno na přítomnost či nepřítomnost zastupitelů - členů KV.
pro:   5
proti:   0
zdrželi se:   0
vzdálili se:   0Zápis ze zasedání KV byl předán starostovi města Ing. Tomáši Havlíčkovi dne 20.9.2016. Prezenční listinu pan starosta převzal do vlastních rukou již 19.9.2016

Zapsala: Petr Skýpala

Ve 19:55 hod paní předsedkyně ukončila jednání.